Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2007 :
Vyšla v dubnu 2009.
Ročenka má opět takřka 200 str., pevnou vazbu a 8 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

K ročence je přiložen CD-ROM:

HR - 2007

      Třikrát Pavlu R. Pokornému

cena

  Milan Buben – Jan Pařez   K šedesátinám Pavla R. Pokorného, s. 7
    Stanislav Hošťálek   Heraldická společnost v Praze a Pavel R. Pokorný, s. 8
    Jaroslav Jásek   „Můj“Pavel R. Pokorný, s. 11
        Bibliografie prací PhDr. Pavla R. Pokorného, s. 13
        Obce a městské části, jejichž znaky Pavel R. Pokorný navrhl, s. 20
         
        Články a studie
    Pavel R. Pokorný    Z erbovních galerií Pražského hradu (Matyášova brána – Triforium chrámu sv. Víta – Kancelář královských prokurátorů ve starém královském paláci – Brána do nádvoří starého purkrabství), s. 21
    Pavel R. Pokorný   Příspěvky k pražské heraldice (Znak proboštů pražské kapituly v průčelí Hrzánského paláce na Hradčanech – Chybný znak na malostranském Šternberském paláci – Neviditelná erbovní galerie (znakový soubor na jižní věži chrámu P. Marie před Týnem na Starém Městě pražském) – Heraldická výzdoba gotického arkýře Karolina – Zmizelá socha sv. Františka ze šternbersko-maltzanovské donace), s. 29
    Pavel R. Pokorný   Zmizelá erbovní galerie II. Erbovní donátoři kaplí poutní cesty z Prahy do Lorety františkánského kláštera v Hájku u Unhoště, s. 35
    Pavel R. Pokorný   Ojedinělý tříkoutní erbovní vývod johanitského velkopřevora Václava z Michalovic na hradě ve Strakonicích, s. 45
    Klára Woitschová   Ke dvěma památníkům z rukopisné sbírky Národní knihovny ČR (Památníky Matyáše Kryštofa Günthera a Izáka Aschpana z Hagu), s. 46
    Jana Janišová   Hanobení erbu a jména v raně novověkém moravském zemském právu, s. 62
    Jan Loch   Heraldické památky kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském a vzpomínka na vladyky z Hradešína, s.75
    Vladivoj Tomek   Heraldické památky chrámu sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, s. 95
    Vladivoj Tomek   Náhrobník Mazanců z Frymburka a některé další heraldické památky kostela sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském, s. 111
    Vladimír Pouzar  

Rakouské záslužné řády v době předbřeznové, s. 118

    Jan Županič   Hohenbergové, s. 135
    Michaela Kořistová   Pygmalionský příběh Marie Karasové– von Kölbl, s. 144
    Stanislav Mikule   O rodu a erbu Všehrdů, s. 151
         
        Materiálie a drobné příspěvky
    Jiří J. K. Nebeský  

Nešlechtický a šlechtický znak Hastnicků z Weizenfeldu, s. 171

    Jiří J. K. Nebeský   Český heraldický rukopis z roku 1812, s. 174
    Zdenko G. Alexy  

Královehradecká církevní heraldika v současnosti, s. 176

    Ondřej Vanke – Jan Županič   Sedmdesát let českého velkopřevorství.
Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského
, s. 179
        Resumé, s. 184
         
        Zprávy
       

Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury (sestavil V. Tomek), s. 186

       

Heraldické práce na stránkách sborníku Národního archivu v Praze Paginae historie (AFM), s. 186

        Heraldická mapa sídel na území Ostravy (AFM), s. 187
        Zprávy Heraldické společnosti v Praze (Přednášky HSP v r. 2007 – Zápis z valné hromady HSP – Zpráva o činnosti HSP za období od 27. června 2006 do 26. června 2007), s. 187
        Nabídky publikací a inzerce, s.189
         
    vložený
CD-ROM
 
Bohemikální erbovníky a heraldické památníky I.
(Památník Matyáše Kryštofa Günthera a Památník Izáka Aschpana z Hagu)